VEDTÆGTER

Vedtægter.


Vedtægter for Hovslund-Øster Løgum Lokalråd:

(senest ændret v. generalforsamling 2016)


§1

Navn:

Foreningens navn er ændret til Øster Løgum Sogns Lokalråd af den konstituerende bestyrelse.

Foreningen er stiftet de. 07.april 2010.

Foreningens hjemsted er identisk med den til enhver tid værende formands adresse. Foreningens område omfatter distrikterne Hovslund, Hovslund St. By, Øster Løgum, Andholm, Tyrholm, Rugbjerg og Nr. Hjarup.


§2

Formål:

Lokalrådets formål er at arbejde for hele områdets borgeres sammenhold, identitet, trivsel og udvikling.

At være paraplyorganisation for lokalområdets borgere, foreninger, erhverv, institutioner og landbrug.

At repræsentere området i forhold til Aabenraa Kommune og anden myndighed, samt være høringspart i forbindelse med offentlig planaktivitet.

At deltage i kommunale arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg.

At udgøre kontaktleddet til de andre landsbyer og udvælge 2 personer, der repræsenterer hele lokalområdet i kommunens organ for landsbysamfund.

At assistere eller henvise til relevant hjælp for lokale aktiviteter af betydning for hele området.

At være ansvarlig for forvaltning af evt. fællesmidler der gives til lokalrådet.

At være et forum hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet.

At medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles opgaver og udfordringer

At være talerør for alle i lokalområdet i forhold til offentligheden (kommune, region og stat).


§3

Medlemmer.

Alle borgere, interessegrupper, foreninger og virksomheder med adresse i lokalområdet er ”fødte” medlemmer af Lokalrådet.


§4

Kontingent:

Der er ikke kontingent for medlemskab. Der kan modtages tilskud fra fonde, støttepersoner m.v.


§5

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 7 personer, 3 personer er på valg i ulige år og 4 personer er på valg i lige år. Der vælges 2 suppleanter hvert år, disse er valgt for ét år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens møder er i princippet åbne for medlemmerne. Alle har ret til at fremføre deres sag, med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen har ret til i ro at behandle en sag og kan derfor lukke mødet under behandlingen af et punkt. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc- udvalg.


§6

Generalforsamlingen:

Alle borgere over 15 år bosiddende i lokalområdet er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen, som er Lokalrådets øverste myndighed. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ud over valg af bestyrelsesmedlemmer vælges også en revisor samt en revisor suppleant. Indkaldelse til generalforsamling, inden udgangen af april, sker med 21 dages varsel, og indeholder dagsorden. Indkaldelsen skal enten husstandsomdeles i lokalområdet eller offentliggøres i dagspressen og gerne begge dele.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer kan 3 dage før generalforsamlingen anmode om udlevering af medlemmers indkomne forslag til gennemsyn.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 15 medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræver det.

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.


§7

Tegning og hæftelse:

Lokalrådet forpligtes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Lokalrådets medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af Lokalrådets indgåede forpligtelser.

Lokalrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af Lokalrådets formue eller udbytte af nogen art.


§8

Opløsning:

Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste er ekstraordinær. Første gang med 2/3 flertal af de modtagne stemmer og anden gang ved simpelt flertal. I tilfælde af opløsning af lokalrådet, laves der er fond, hvor den overskydende kapital sætte ind. Såfremt der ikke fra anden side er krav om, at modtagne tilskud skal tilbagebetales så vidt det ikke er anvendt til det formål der er søgt. De foreninger, der kan have interesse i penge fra fonden kan søge om midlerne hos fonden. Hvis der ikke er søgt nogen inden for et år så beslutter fondens bestyrelse (opløsningsudvalg) hvad pengene går til, vel at mærke til et velgørende formål.


Vedtaget på generalforsamling 25.02.2015