Bestyrelse

Hovslund Gymnastikforening

FORSIDE      BESTYRELSE      VEDTÆGTER      KONTINGENT      FODBOLD      GYMNASTIK   

Bestyrelsen

 

Formand

Christina K. Brodersen

Tlf.: 23721538

Mail: christina.k.brodersen@gmail.com

 

 

Næstformand

Charlotte Christiansen

Tlf.: 21832586

Mail: charlotte-bfc@hotmail.com


Økonomiudvalgs fmd.

Esben Lauridsen

Tlf.: 26598121

Mail: hgf.fakturaer@gmail.com


Fodbold fmd.

Charlotte Christiansen

Tlf.: 21832586

Mail: charlotte-bfc@hotmail.com


Gymnastik fmd.

Helene von Qualen

Tlf.: 61669099

Mail: rosenhjem@gmail.com


 

Kioskudvalgs fmd.

Marianne Hybner

Tlf.: 93409001

Mail: mariannehybner24@gmail.com


Holdfastudvalgs fmd.

Torben Kusch

Tlf.: 20818290

Mail: tkusch42@live.dk

 


Suppleant/sekretær

Annette Jessen Gubi

Tlf.: 22550730

Mail: annettejessengubi@gmail.com


Suppleant

Jane Skaletz Eriksen

Tlf.: 26122029

Mail: jane@skaletz.dk

 


 

Regninger sendes til hgf.fakturaer@gmail.com

Bestyrelsen er opdateret d. 31-01-2022

Forretningsorden for bestyrelsen i Hovslund GFOpgaver og konstituering:


Bestyrelsen i Hovslund GF skal under ansvar overfor foreningens vedtægter og de økonomiske rammer, der er givet, varetage de
opgaver, som foreningens generalforsamling pålægger denne
Bestyrelsen består af de i foreningens vedtægter anførte medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig, på førstkommende møde, efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær, fodbold ansvarlig, gymnastik ansvarlig, kiosk ansvarlig, diverse små aktiviteter ansvarlig
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, som skønnes nødvendige.

Kassereren behøver ikke at være en del af bestyrelsen. Hvis dette er tilfældet er det op til den siddende bestyrelse at engagere en kasserer.

Ligeledes er det op til bestyrelsen eller underudvalg at engagere hjælpere, såsom rengørings hjælp, trænere, instruktører eller andre til frivilligt arbejde.


Bestyrelsesmøder


Bestyrelsesmøder afholdes ca. én gang pr. måned, eller efter behov.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i eventuelle afstemninger er formandens stemme afgørende.


Dagsorden


Formanden udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne ca. 7 dage før mødets afholdelse.

Motiverede forslag til optagelse på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage for mødets afholdelse. 

 

Punkter kan optages på dagsordenen senere. Er det væsentlige punkter, sendes en ny dagsorden ud og den samlede bestyrelse bør være enig om at behandle punktet med kort varsel.


Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter


  1. valg af ordstyrer
  2. valg af referent
  3. Punkter til næste møde 
  4. evt.


Mødeledelse


Bestyrelsesmøderne ledes af ordstyreren

 

Ordstyreren  bør afvikle mødet, så der tages passende hensyn til alle medlemmers synspunkter og interesser. Alle medlemmer bør i passende omfang komme til orde, og det bør tilstræbes, at (vigtige) beslutninger så vidt muligt besluttes med størst muligt tilslutning i bestyrelsen. 

 

Økonomi 


Formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig i forbindelse med foreningens normale drift. 

Økonomiske dispositioner a la ny indkøb eller ny anskaffelser, som ikke er en del af den daglige drift over 2500 kr kræver godkendelse af hele bestyrelsen eller de fremmødte på det bestyrelsesmøde hvor indkøbet vil være på som et punkt på dagsordenen.


 

Referat

Der skrives på bestyrelses møde referat direkte i conventus, hvorfra møde indkaldelsen også er sket. 

 

Bestyrelsesmedlemmernes forpligtelser


Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at deltage i beslutningsprocesser og til loyalt at følge de af bestyrelsens vedtagne beslutninger.

 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er gensidigt ansvarlige overfor hinanden i forbindelse med arbejdsopgaver o. lign.

 

Tavsheds- og loyalitetspligt


Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at behandle personlige oplysninger fortroligt. Det vil sige, at man ikke må videregive fortrolige oplysninger til andre, som ikke har behov for denne viden, og som ikke selv har en tilsvarende tavshedspligt.

 

Der kan ikke gives korte og klare afgrænsninger af reglen om tavshedspligt, men som eksempel er alle oplysninger om navngivne personer omfattet af tavshedspligt. Er der tvivl, så kan bestyrelsen evt. drøfte spørgsmålet, eller en advokat kan konsulteres.

 

Det påhviler desuden ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet overfor Hovslund GF. Det vil sige, at medlemmet ikke ved sit virke må skade Hovslund GF's interesser.

 

Børneattest: 


Der skal en gang årligt søges børneattest på alle bestyrelsesmedlemmer, instruktører, trænere og andre der er i berøring med børn under 15 år i deres virke som frivillige i Hovslund GF.


Godkendelse af forretningsorden samt ændring i denne


Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter foreningens ordinære generalforsamling, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse.

 

Forretningsordenen kan ændres løbende efter behov.