Vedtægter

Hovslund Gymnastikforening

FORSIDE      BESTYRELSE      VEDTÆGTER      KONTINGENT      FODBOLD      GYMNASTIK  

Vedtægter for Hovslund Gymnastikforening

 

 

 

 • §1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Hovslund Gymnastikforening, og har hjemsted i Aabenraa kommune.

 

 

 • §2. Formål

Foreningens formål er ved idræt, sociale forsamlinger og foredrag at styrke det sociale fællesskab og udbrede kendskabet til et udvalg af idrætsgrene, og derved fremme forståelsen af fællesskab og medansvar, samt bidrage til den enkeltes sundhed og velvære. Det er endvidere foreningens mål, at der gennem frivillighed skabes en sund kultur, hvor der er plads til alle.

 

 

 • §3. Medlemskab.

Borgere, der vedkender sig Hovslund Gymnastikforenings vedtægter, kan blive optaget i foreningen. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når der findes grund hertil. I sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på den førstkommende generalforsamling.

 

 

 • §4. Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer samt 2 suppleanter.

Man skal være fyldt 18 år for at kunne vælges ind i bestyrelsen, og man vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2-3 personer i lige år og 2-4 personer i ulige år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved deltagelse af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Vedtagelse af et forslag kræver stemmeflertal.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og invitere udvalgsformænd/tovholdere til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

 

 • §5. Kontingent.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

 

 • §6. Restance.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfalds måneden.

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse med rykkergebyr. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af klubbens medlemsliste.


 • §7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts måned. Adgang til generalforsamling har alle som har interesse i foreningens arbejde

 

Alle medlemmer der er fyldt 14 år har stemmeret. Forældre der ikke er medlemmer kan ikke stemme på deres børns vegne. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på de skriftlige eller elektroniske informationskanaler, som foreningen benytter.

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

 

 • §8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

 

 

 • §9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger tages efter simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jf. §15 og §16.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

 

 

 • §10. Tegningsret.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb salg eller pantsætning samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Foreningen kan antage lønnet medhjælp og kan meddele prokura.

 

 

 • §11. Hæftelse.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

 • §12. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en ¼ del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 

 • §13. Regnskab.

Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Driftsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

 

 • §14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor for 2 år, jf. §10, således at foreningen har to revisorer.

Revisorerne skal hvert år i februar/marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

 

 

 • §15. Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 del af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

 • §16. Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted, når ¾ af de fremmødte på 2 på hinanden følgende med 14 dages mellemrum lovligt indvarslede generalforsamlinger stemmer herfor.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i klubbens hjemstedskommune.

Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før beslutning om opløsning er gennemført og foreningens evt. formue er udbetalt.

 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. oktober 1997.

Rettelse i §4 og §5 og tilføjelse af §5a er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. november 2004. Træder i kraft med det samme denne dag.

 

 

Rettelse i §4 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. november 2005. Træder i kraft fra denne dag.

 

Rettelse i §4 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2013. Træder i kraft fra denne dag

 

Rettelse i §7 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2015. Træder i kraft fra denne dag.

 

Rettelse i §7 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2017. Træder i kraft fra denne dag.

 

Rettelse i §4 er vedtaget på den ordinære generalforsamling marts 2019. Træder i kraft fra marts 2019

 

Rettelse i §2 er vedtaget på den ordinære generalforsamling marts 2021. Træder i kraft fra marts 2021

 

Rettelse i §4 er vedtaget på den ordinære generalforsamling marts 2021. Træder i kraft fra marts 2021

 

Ændret pr. 17.03.2021