Vedtægter

HOVSLUND OG OMEGNS

BEBOERFORENING

FORSIDE        BESTYRELSE        VEDTÆGTER           

Vedtægter


Vedtægter for Hovslund og omegnbeboerforening

 

§ 1 – Foreningens formål er gennem varetagelse af beboernes interesser at gøre Hovslund Stationsby og omegn til et beboervenligt område, samt virke som kontaktorgan mellem beboerne og myndighederne. Foreningen er uafhængig af partipolitik.


§2 – Foreningen optager alle, som har et naturligt tilhørsforhold til byen, stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Stemmeretten kan ikke videregives ved fuldmagt.


§3 – Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.


§4 –  Foreningens ledelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisor. Derudover kan bestyrelsen ansætte en kasser. Bestyrelsen konstitueres sig selv med formand & næstformand, hvis der ikke ansættes en kasser, der sidder udenfor bestyrelsen, skal bestyrelsen konstituere sig med en kasser, blandt bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for en toårig periode, en nyvalgt pr år. Revisorerne vælges for en to årig periode, en nyvalgt pr. år.


§5 – Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er mødt.


§6 – For hvert møde skal der tages referat.


§7 – Et medlem har ret til at indgive skriftligt andragende og forslag til bestyrelsen, der er forpligtet til at fremlægge disse på næste bestyrelsesmøde, samt at udføre de derpå eventuelle vedtagne beslutninger. Andragende eller forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstiles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 


§8 – Regnskabsåret er fra 1 februar til 31 januar. Kontigentopkrævningen foregår i januar måned. Generalforsamlingen afholdes senest med udgangen af marts måned.


§9 – Lovændringer kan kun foretages på en generalforsamling, når det vedtages med 2/3 af afgivne stemmer af de fremmødte.


§10 – Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Udelukkelse kan ske som følge af at et medlem modarbejder foreningens formål eller ikke betale kontingent. Eventuel udelukkelse foretages af bestyrelsen, men kan indankes for den førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens beslutning kan ku n omstødes med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Medlemmer der frivilligt eller ufrivilligt udtræder af foreningen har ingen krav på foreningens eventuelle formue.

 

§11 – Generalforsamlingen, der indvarsles skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dags, varsel afholdes inden 1 april. På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal, aflægger bestyrelsen beretning og fremlægger det revideret regnskab til godkendelse. Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal. Når skriftlig afstemning forlanges, skal dette ske.

 

§12 – Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 15 medlemmer kræver det med skriftlig angivelse af forhandlingsemne.


§13 – Foreningens opløsning kan kun ske, når dette vedtages på en ordinær generalforsamling og på efterfølgende ekstraordinær generalforsamloing, Ved opløsning tilfalder eventuel formue et af bestyrelsen udvalg, offentlig anerkendt velgørenhedsformål.


Vedtægterne er ændret & godkendt på generalforsamlingen tirsdag d. 27,03,2017